سازمان کنفرانس
دکترامیر جبلی کارگروه تخصصی آموزش وپژوهش انجمن علمی مدیریت ایران
علی محمدی دانشگاه پیام نور بین الملل عسلویه